tinnio

tinnio
tinnio, 4, clang, resound, 1 C. 13:1.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • List of Latin words with English derivatives — This is a list of Latin words with derivatives in English (and other modern languages). Ancient orthography did not distinguish between i and j or between u and v. Many modern works distinguish u from v but not i from j. In this article both… …   Wikipedia

  • тутен — тутень м. шум, гул, стук лошадиных копыт , стар.; вост. сиб. (Даль), тутнуть, тутну шуметь, гудеть , сиб., др. русск. тутьнати греметь (Хож. игум. Дан., СПИ), ст. слав. тѫтьнъ ψόφος (Супр.), цслав. тѫтьнати, тѫтьнѣти, болг. тътен шум (Младенов… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Tinnitus — Ringing in the ears or another noise that seems to originate in the ears or head. Tinnitus is due to diverse causes including ear infections, fluid in the ears, Meniere syndrome, medications such as aspirin and other nonsteroidal antiinflammatory …   Medical dictionary

  • τιντίρισμα — το, Ν 1. βουητό τών αφτιών 2. φρ. «μεταλλικό τιντίρισμα» ιατρ. ακροαστικό εύρημα επί πνευμοθώρακα, με μεταλλική απήχηση, το οποίο παρομοιάζεται με τον ήχο σταγόνας που πέφτει. [ΕΤΥΜΟΛ. < γαλλ. tintement «κωδωνισμός» < ρ. tinter (< λατ.… …   Dictionary of Greek

  • ՀՆՉԵՄ — (եցի.) NBH 2 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c չ. եւ ն. Արմատն է Հունչք. (լծ. կանչել. խանչել. գանգել. վանգել. գոչել.) ἡχέω, ἑξηχέω sono, tinnio φωνέω vocem edo βοάω clamo βομβέω bombum edo… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՂՕՂԱՆՋԵՄ — (եցի.) NBH 2 0164 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c, 13c ն.չ. ἁλαλάζω (ի հյ. բայէս Աղաղակել). clamo alala, clango, ululo, tinnio ἁποφθέγγομαι vociferor φλυαρέω, ληρέω garrio, nugor, balbutio եւն. ὐλάω latro.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՌԱՉԵՄ — (եցի.) NBH 2 0465 Chronological Sequence: Early classical, 11c չ. ἡχέω sono, resono, tinnio συρίζω sibilo եւ այլն. Շաչել առաւելութեամբ. թնդել. դռնչել. շռնչել. շկահել. բաբախել. ջախել. ջաղբել. ձայն հանել. հնչել. ... *Ի շաչելոյ կառաց նորա, եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”